Archief

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dankzij God een nieuwe soort waarbij de uterus als incubator dient


Dankzij God een nieuwe soort waarbij de uterus als incubator dient…

door Renza Giacobbi

Het BRUGGENHOOFD symboliseert het vrouwtje van om het even welke soort, die door goddelijke tussenkomst het eerste paar van een nieuwe soort ter wereld brengt. Dit vrouwtje ontvangt deze naam van de Heer omdat zij symbolisch als BRUGGENHOOFD kan worden gezien, waar de rest van de brug ontbreekt, een halve boog. Zij gelijkt daarom meer op een trampoline dan een brug omdat na de springplank er een leegte is, dat is het ontbreken van wat het natuurlijk gevolg van haar genetisch erfdeel hoort te zijn, en in plaats daarvan is er dankzij Gods creatieve werk het begin van een andere soort, die haar uterus als een incubator gebruikt. In de praktijk betekent dit dat vanuit het BRUGGENHOOFD zich een nieuwe autonome soort verwezenlijkt die geen chromosomale continuïteit bezit met de soort waaruit het is afgeleid. Met andere woorden: de individuen van de nieuwe soort hebben geen mogelijkheid om effectief met de soort te worden gekruist waaruit hun soort is voortgekomen, dat is de soort die tot het BRUGGENHOOFD behoort.

Samenvattend heerst er vanaf het BRUGGENHOOFD eenrichtingsverkeer langs een weg die geen terugkeer toelaat. Dit is de algemene regel van hoe God een nieuwe soort creëert. Een BRUG duidt gewoonlijk op de structuur die een overtocht toelaat van de ene oever naar de andere. In dit geval, of in de taal die de Heer gebruikt, is het een vrouwtje dat begiftigd is met een aantal chromosomen die een overtocht in beide richtingen permitteert, wat de mogelijkheid vertegenwoordigt om genen van de ene naar de andere soort over te brengen en vice versa. Deze brug, of het vrouwtje, die slechts bij uitzondering een schakel vormt tussen twee verschillende soorten, creëert een hybride populatie. In deze openbaring is de BRUG het specifieke vrouwtje dat de oorsprong van een kruising tussen twee soorten vertegenwoordigt, zoals dat van de voorzaten en die van de Zonen van God. In de natuur is het fenomeen van een kruising tussen verschillende soorten onmogelijk op basis van de definitie van een soort, die dit formuleert als “een groep individuen die genetisch geïsoleerd is”, wat er voor zorgt dat elke relatie buiten de groep onvruchtbaar of steriel is daar het om twee incompatibele groepen gaat. [Een kruising kan slechts vruchtbaar zijn indien verschillende groepen tot dezelfde soort behoren. Men kan bijvoorbeeld twee verschillende hondenrassen met elkaar kruisen, maar een kruising tussen een hond en een kat is onmogelijk.]

In deze openbaring (van Don Guido Bortoluzzi) worden wij daarom met een uitzonderlijk vrouwelijk individu geconfronteerd, het BRUGGENHOOFD genaamd, die in een unieke situatie de rol van BRUG op zich neemt, want bij uitzondering bezit zij de potentiële mogelijkheid om op grond van het aantal en de aard van haar chromosomen compatibel te zijn met individuen van twee verschillende soorten [de mensen alsook haar voorouders van de voorschepping]. Derhalve kan zij door beide worden bevrucht. Dit verklaart waarom dit symbool, dat hier de BRUG wordt genoemd, als naam wordt gebruikt voor dat vrouwelijk individu dat geboorte geeft en zal geven, zoals we later zullen zien, aan een hybride soort. Hierom concludeert Don Guido dat alleen het betreffende vrouwtje de noodzakelijke 47 chromosomen moet hebben gehad, die als intermediaire overgang diende tussen de voorvaderlijke soort en de soort van de Kinderen van God. In feite, zoals we later zullen zien, kon dit vrouwtje kinderen krijgen van zowel de voorouders die 48 chromosomen hadden en van de Mens die 46 chromosomen had.

Dit interfertiele vrouwtje was een door de Heer beschikte unieke uitzondering, die meer op een menselijke vrouw geleek dan op haar zusters, om waarschijnlijk op deze manier voor de eerste mens een intelligentere verzorgster te zijn die dichter bij de kenmerken van de menselijke soort stond; een vaderlijke attentie van God. Door haar bijzondere functie had dit vrouwtje van de mens moeten worden verwijderd na haar functie te hebben vervuld als hoofd van een brug, opdat de mens niet in de gelegenheid zou worden gebracht om via haar en langs natuurlijke weg hybriden te creëren. Maar helaas heeft juist dat plaatsgevonden als gevolg van de ongehoorzaamheid van de Jonge Man (Adam), zodat zij in feite een brug werd tussen twee soorten, de hybride soort en de nieuwe mens (i.p.v. alleen maar bruggenhoofd).

Noot bij § 96 van de Genesis Uitgave (2007) van de geschriften van Don Guido Bortoluzzi /  https://restkerk.files.wordpress.com/2020/02/het-nu-komende-vrederijk-hubert-luns.pdf blz. 119 – 120

 

Categorieën:Uncategorized

The Genesis Revealed – Compendium of the writings of Don Guido Bortoluzzi


By Renza Giacobbi

1551941866Don Guido Bortoluzzi was born in Puos d’Alpago, in the province of Belluno, Italy, in 1907, and attended the seminary with Albino Luciani (the future Pope John Paul I). In those years Don Giovanni Calabria (later de­clared a Saint) passed by at the seminary of Feltre to visit the rector, and when he noticed Guido he prophesied that the boy, in his old age, would write a very important book about the Genesis and its darkest points.

The Peruvian Servant of God, Father Mateo Crawley, predicted the same thing to him, and predicted to Albino Luciani that he would attain the highest levels of responsibility in the Church. Don Guido also “witnessed” the disaster of the Vajont dam, 18 years in advance. Although he warned the local people, no one believed him.
The mediated creation is one of the key revelations that Don Guido received from God, regarding the origin of man.

God implanted the first human cell (from which Adam would be born) in a pre-human female ancestor. She had basically acted as an incubator, to prevent that genes of her species passed into the new creature.

For the creation of the woman, God created and implanted a human ovum in the same female ancestor, fertilized by Adam’s semen while he was sleeping. Adam was to be unaware, so as not to replicate the process. This version is a compendium from “Biblical Genesis”, same author.

 

>> https://www.scribd.com/book/371119865/The-Genesis-Revealed-Compendium-of-the-writings-of-Don-Guido-Bortoluzzi

Categorieën:Uncategorized

De ontstaansgeschiedenis van de mens in relatie tot de ‘erfzonde’


De menselijke ontstaansgeschiedenis en de eigenlijke oorzaak van de erfzonde

Een priester uit de omstreken van Belluno in het Noordoosten van Italië, pastoor Guido Bortoluzzi, die in 1991 overleden is, kreeg van de Heer een reeks van openbaringen in verband met het ontstaan van de mens en de schepping van het heelal, die een licht werpen op de meest duistere en controversiële gedeeltes van het boek Genesis en daarbij de weg vrijmaken voor de mensheid, van het derde millennium, naar de Waarheid, zij alleen kan ons bevrijden.
Zonder in details te treden in verband met de openbaringen aan pastoor Guido Bortoluzzi, wiens boek ik ten zeerste wil aanbevelen aan allen die zoeken naar de “oorspronkelijke kennis”. Ik herhaal in het kort dat het in dit artikel gaat om het volgende: Uit Adam, als voorvader van het menselijk geslacht, hebben zich twee vertakkingen ontwikkeld; de eerste een zuivere, waarbij God een vrouw als levensgezellin aan de zijde van Adam plaatste. En een tweede, door God niet gewilde, niet bedoelde verbastering tussen Adam en een wijfje van een aan de mens ondergeschikte soort die nochtans uit een biologisch verenigbare soort kwam (en nakomelingen konden voortbrengen), zij wordt in Genesis 3:15 “Serpent” genoemd: “Ik zal vijandschap doen ontstaan tussen jou (wijfje van de ondergeschikte, lagere soort), serpent (een soort van bijnaam gegeven aan het dierlijk wijfje. Eva, wat in oude Hebreeuwse talen serpent betekent), en de Vrouw (de door God gewilde gezellin van Adam) tussen jouw nakomelingen en Haar nakomelingen.
Van deze verbastering (kruising) en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van twee verschillende en diverse genealogische takken – en hun verdergaande onderlinge kruisingen – komt uiteindelijk de menselijke soort voort, zoals wij die nu kennen, bezoedeld door lichamelijke en geestelijke gebreken, met als gevolg het dragen van een groot aantal ziekten als gevolg van onevenwichtigheden die werden geïntroduceerd in het genoom (het geheel van alle genen van de chromosomen van een individu). Dit was het eerste rampzalige experiment van genetische manipulatie in de hele menselijke geschiedenis. De tekenen daarvan zijn nog steeds zichtbaar.
‘Kruising’ is daarom deze mysterieuze “erfzonde”, de gevolgen daarvan worden doorgegeven door middel van biologische mechanismen (zoals in een recente reeks van reflecties bevestigd door paus Benedictus XVI op de 3e, 8e en 10e december 2008), en de mens heeft deze lasten gedragen gedurende miljoenen jaren, maar zonder te beseffen door wiens verantwoordelijkheid… (Adam…). Er werd eigenlijk misbruik gemaakt van het naast elkaar bestaan van de begrippen ‘erfzonde’ en de ‘vrije wil’!
De afwezigheid van een dergelijke verklaring, naast het geen rekening houden met deze gegevens bij de oorsprong en val van de mens komt het boek Genesis kinderachtig en ongeloofwaardig over bij de ontstaansgeschiedenis van de oorsprong van de mens. Het veroorzaakte zelfs een diepe kloof tussen de mens en God zijn Vader, wiens Beeld en Persoon – bij gebrek aan een logische verklaring – verminkt en ernstig beschadigd overkwam en niet als een barmhartige en rechtvaardige Vader met zijn onvervreemdbare voorrechten van Goedheid en Rechtvaardigheid. De God van de Schepping, zonder pastoor Guido’s openbaring, zou eerder een oneerlijke Meester dan een liefhebbende Vader zijn.

Vertaling: Clovis en pastoor Geudens

A priest from the Belluno area of N.E. Italy, Fr. Guido Bortoluzzi, who died in 1991, received from the Lord a series of revelations on the origin of man and the creation of the universe that give light to the darkest and most controversial parts of Genesis thereby opening up for mankind of the third millennium the way of Truth, which alone can make us free.
Without going into the details of the revelations received by Fr. Guido, whose book I vividly recommend to all who thirst for authentic knowledge, I recall briefly that the approach described in this paper is that the progenitor of the human race, “Adam”, generated two lineages, a pure and legitimate one with the woman that God had placed at his side as companion, and a second illegitimate one which was the result of hybridization with a female of an inferior, yet nonetheless compatible species, which goes by the name ’serpent’ in Genesis 3:15: “I will put enmity between you (female of the inferior species) serpent (a type of epithet given to this female, Eve, which in the antique semitic languages means serpent), and the Woman (legitimate wife); between your offspring and Her offspring.”
From this hybridization and the consequent development of two distinct and diverse genealogical branches – and their interbreeding, comes the human species as we know it, tainted by physical and mental defects, and bearing a large number of sicknesses resulting from imbalances that were introduced into the Genome.
It was the first catastrophic experiment in genetic manipulation in all of human history; the signs of which are still visible for all to see. One only need look to see! Hybridization is therefore the mysterious “Original Sin”, the consequences of which are transmitted by biological mechanisms (as confirmed in a recent series of reflections by Benedict XVI on the 3rd, 8th and 10th December 2008), and in man who has been carrying the burden for millions of years, though without responsibility.
At last, an explanation for the co-existence of Original Sin and man’s misused free will! The absence of such explanation, in addition to making the Genesis account of man’s origin and fall childish and contentious, made a lot of people distance themselves from God the Father, whose person appeared – in the absence of a logical explanation – disfigured and severely impaired of his inalienable prerogatives of goodness and justice. The God of Genesis, without Fr. Guido’s revelation, is more an unfair master than a loving Father. ( https://guidobortoluzzi.wordpress.com/when-faith-and-science-tell-the-same-story )

Info: Website Pastoor Guido Bortoluzzi: https://guidobortoluzzi.wordpress.com


 

 

Categorieën:Uncategorized