Home > Uncategorized > De ontstaansgeschiedenis van de mens in relatie tot de ‘erfzonde’

De ontstaansgeschiedenis van de mens in relatie tot de ‘erfzonde’


De menselijke ontstaansgeschiedenis en de eigenlijke oorzaak van de erfzonde

Een priester uit de omstreken van Belluno in het Noordoosten van Italië, pastoor Guido Bortoluzzi, die in 1991 overleden is, kreeg van de Heer een reeks van openbaringen in verband met het ontstaan van de mens en de schepping van het heelal, die een licht werpen op de meest duistere en controversiële gedeeltes van het boek Genesis en daarbij de weg vrijmaken voor de mensheid, van het derde millennium, naar de Waarheid, zij alleen kan ons bevrijden.
Zonder in details te treden in verband met de openbaringen aan pastoor Guido Bortoluzzi, wiens boek ik ten zeerste wil aanbevelen aan allen die zoeken naar de “oorspronkelijke kennis”. Ik herhaal in het kort dat het in dit artikel gaat om het volgende: Uit Adam, als voorvader van het menselijk geslacht, hebben zich twee vertakkingen ontwikkeld; de eerste een zuivere, waarbij God een vrouw als levensgezellin aan de zijde van Adam plaatste. En een tweede, door God niet gewilde, niet bedoelde verbastering tussen Adam en een wijfje van een aan de mens ondergeschikte soort die nochtans uit een biologisch verenigbare soort kwam (en nakomelingen konden voortbrengen), zij wordt in Genesis 3:15 “Serpent” genoemd: “Ik zal vijandschap doen ontstaan tussen jou (wijfje van de ondergeschikte, lagere soort), serpent (een soort van bijnaam gegeven aan het dierlijk wijfje. Eva, wat in oude Hebreeuwse talen serpent betekent), en de Vrouw (de door God gewilde gezellin van Adam) tussen jouw nakomelingen en Haar nakomelingen.
Van deze verbastering (kruising) en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van twee verschillende en diverse genealogische takken – en hun verdergaande onderlinge kruisingen – komt uiteindelijk de menselijke soort voort, zoals wij die nu kennen, bezoedeld door lichamelijke en geestelijke gebreken, met als gevolg het dragen van een groot aantal ziekten als gevolg van onevenwichtigheden die werden geïntroduceerd in het genoom (het geheel van alle genen van de chromosomen van een individu). Dit was het eerste rampzalige experiment van genetische manipulatie in de hele menselijke geschiedenis. De tekenen daarvan zijn nog steeds zichtbaar.
‘Kruising’ is daarom deze mysterieuze “erfzonde”, de gevolgen daarvan worden doorgegeven door middel van biologische mechanismen (zoals in een recente reeks van reflecties bevestigd door paus Benedictus XVI op de 3e, 8e en 10e december 2008), en de mens heeft deze lasten gedragen gedurende miljoenen jaren, maar zonder te beseffen door wiens verantwoordelijkheid… (Adam…). Er werd eigenlijk misbruik gemaakt van het naast elkaar bestaan van de begrippen ‘erfzonde’ en de ‘vrije wil’!
De afwezigheid van een dergelijke verklaring, naast het geen rekening houden met deze gegevens bij de oorsprong en val van de mens komt het boek Genesis kinderachtig en ongeloofwaardig over bij de ontstaansgeschiedenis van de oorsprong van de mens. Het veroorzaakte zelfs een diepe kloof tussen de mens en God zijn Vader, wiens Beeld en Persoon – bij gebrek aan een logische verklaring – verminkt en ernstig beschadigd overkwam en niet als een barmhartige en rechtvaardige Vader met zijn onvervreemdbare voorrechten van Goedheid en Rechtvaardigheid. De God van de Schepping, zonder pastoor Guido’s openbaring, zou eerder een oneerlijke Meester dan een liefhebbende Vader zijn.

Vertaling: Clovis en pastoor Geudens

A priest from the Belluno area of N.E. Italy, Fr. Guido Bortoluzzi, who died in 1991, received from the Lord a series of revelations on the origin of man and the creation of the universe that give light to the darkest and most controversial parts of Genesis thereby opening up for mankind of the third millennium the way of Truth, which alone can make us free.
Without going into the details of the revelations received by Fr. Guido, whose book I vividly recommend to all who thirst for authentic knowledge, I recall briefly that the approach described in this paper is that the progenitor of the human race, “Adam”, generated two lineages, a pure and legitimate one with the woman that God had placed at his side as companion, and a second illegitimate one which was the result of hybridization with a female of an inferior, yet nonetheless compatible species, which goes by the name ’serpent’ in Genesis 3:15: “I will put enmity between you (female of the inferior species) serpent (a type of epithet given to this female, Eve, which in the antique semitic languages means serpent), and the Woman (legitimate wife); between your offspring and Her offspring.”
From this hybridization and the consequent development of two distinct and diverse genealogical branches – and their interbreeding, comes the human species as we know it, tainted by physical and mental defects, and bearing a large number of sicknesses resulting from imbalances that were introduced into the Genome.
It was the first catastrophic experiment in genetic manipulation in all of human history; the signs of which are still visible for all to see. One only need look to see! Hybridization is therefore the mysterious “Original Sin”, the consequences of which are transmitted by biological mechanisms (as confirmed in a recent series of reflections by Benedict XVI on the 3rd, 8th and 10th December 2008), and in man who has been carrying the burden for millions of years, though without responsibility.
At last, an explanation for the co-existence of Original Sin and man’s misused free will! The absence of such explanation, in addition to making the Genesis account of man’s origin and fall childish and contentious, made a lot of people distance themselves from God the Father, whose person appeared – in the absence of a logical explanation – disfigured and severely impaired of his inalienable prerogatives of goodness and justice. The God of Genesis, without Fr. Guido’s revelation, is more an unfair master than a loving Father. ( https://guidobortoluzzi.wordpress.com/when-faith-and-science-tell-the-same-story )

Info: Website Pastoor Guido Bortoluzzi: https://guidobortoluzzi.wordpress.com


 

 

Categorieën:Uncategorized
  1. 27 jun 2016 om 16:21

    Dit is op bid 24 uur herblogd.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s