Home > Uncategorized > Zondige geslachten en hybriden

Zondige geslachten en hybriden


I. Zondige geslachten en hybriden

Deze tekst is bewerkt met gegevens uit de geschriften van Don Guido Bortoluzzi – pastoor Geudens

Van de Soemeriërs tot de Akkadiërs en de oude Hebreeërs bevatten verhalen weliswaar verschillende namen, maar vertonen ze verder opvallende overeenkomsten. Afvallige godenzonen (zie; don Guido Bortoluzzi) creëerden met behulp van menselijk DNA allerlei soorten monsters zoals reuzen en wezens die half godenzoon/dochter, half mens, half dier waren. De kinderen die zij bij menselijke vrouwen – nakomelingen van Kaïn – verwekten waren hybride wezens die bekend werden als de Nephilim (Genesis 6:4).

In de vroegste verslagen van zowel Rome, Griekenland, en daarvoor Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië wordt melding gemaakt van machtige wezens die door de Hebreeërs ‘Wachters’ werden genoemd. Als dit wordt vergeleken met andere oude teksten in de apocriefe boeken Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, het Testament van de 12 Patriarchen en geschriften van vroege kerkvaders zoals Justinus, Irenaeus, Athenagoras, Commodianus, Julius Africanus, Clementine, Tertullianus, Methodius en Ambrosius, dan blijkt dat zij er allen van overtuigd waren dat dit nageslacht deels menselijk (nakomelingen van Kaïn), deels dierlijk, en deels een ‘boven’natuurlijke oorsprong (de godenzonen in de onzuivere lijn van Adam) had.

De vermaarde Romeins-Joodse historicus Flavius Josephus beschreef hoe ‘vele engelen (vertaling met ‘godenzonen’ ware hier beter op zijn plaats) van God paarden met vrouwen en zonen (reuzen) voortbrachten die onrechtvaardig waren en alles wat goed was verachtten.’ Vanwege hun grote kracht werden deze wezens zeer machtig en maakten de mensen tot hun slaven ‘voor hun eigen verderfelijke pleziertjes’. Irenaeus bevestigde dit relaas en schreef dat er uiteindelijk nog maar enkele rechtvaardige mensen (Noach en zijn familie) over bleven.

Volgens de begin vorig jaar overleden briljante christenresearcher David Flynn blijkt uit de interlineaire Hebreeuwse Bijbel dat de zonen Gods (in de betekenis van Guido Brotoluzzi) de ‘dochters van de mensen’ niet uitkozen omdat ze ‘mooi’ waren (Gen.6:2), maar geschikt  –  geschikt voor hun plannen om zich met hen te mengen en hybride wezens mee te creëren.

Draakachtige monsters en reptielen

Ook na de straf van God om deze handelingen, de zondvloed, kwam het Nephilim nageslacht nog op Aarde voor. De bekendste Bijbelse voorbeelden zijn de reus Goliath en een reus met aan iedere hand zes vingers en iedere voet zes tenen (2 Sam.21:20). De vroege kerkvader Eusebius voegde daar nog meer details aan toe en schreef over (half)menselijke wezens met vleugels, twee hoofden, kenmerken van paarden en honden, en zelfs ‘draakachtige monsters’.

In één van de beroemde Dode Zeerollen staat een passage waarin Amram, de vader van Mozes, beschrijft hoe een hoge duistere engel, een Wachter genaamd Melkiresha, de vorm van een reptiel (slang) had die beweerde dat de gevallen engelen ‘de meesters van alle mensen zijn en over hen heersen’. Dit zou er Genesis 3:15 mogelijk zijn bedoeld toen God vijandschap zette tussen het ‘zaad van de vrouw’ en het ‘zaad’ van de slang.

In een groot aantal hedendaagse verslagen van Ufo’s, aliëns en buitenaardse ontvoeringen wordt eveneens frequent melding gemaakt van wezens die er geheel of gedeeltelijk als reptielen uitzien. Dit lijkt er sterk op te wijzen dat zogenaamde ‘aliëns’ en hun Ufo’s inderdaad niet afkomstig zijn van andere planeten, maar uit oude tijden van onze eigen aarde.

Mensen onderwezen door demonen

In het boek Jasher staat dat de Wachters de mensen inwijdden in ‘geheimen van de hemel’ en hen onderwezen in ‘de vermenging van het ene diersoort met het andere en daarmee de HERE tartten’ (Jasher 4:18). Dit kan niet anders wijzen dan op de door God verboden menging van verschillende levensvormen, en niet het onderling kruisen van bijvoorbeeld hondensoorten. Dat valt immers binnen de door God gecreëerde en toegestane scheppingsorde.

Wachters wilden komst Messias blokkeren

Ook uit talloze legenden en mythische verhalen kan worden opgemaakt dat de Wachters niet alleen diersoorten met elkaar kruisten, maar tevens dieren en mensen met de afvallige godenzonen/dochters. De vraag rijst dan waarom de Wachters bewust ‘de HERE tartten’, omdat ze wisten dat de straf hierop eeuwige verdoemenis zou zijn.

Hier bestaan verschillende theorieën over:

1. Ze braken bewust de door Jahweh gegeven regels en grenzen en vielen God direct aan door hetgeen Hij geschapen had te veranderen;

2. Ze probeerden hiermee het ‘zaad van de vrouw’, de hele mensheid, zó te corrumperen en te besmetten, dat het onmogelijk zou worden om de beloofde Messias voort te brengen. Deze theorie gaat ervan uit dat Satan van meet af aan begreep dat Gods belofte in Genesis 3:15 betrekking had op de komst van een Verlosser (Jezus Christus), het ‘zaad van de vrouw’, die een einde zou maken aan de macht van de gevallen geslachten. Als de hele mensheid echter ‘gedemoniseerd’ zou zijn dan zou de Messias niet geboren kunnen worden en zou de mensheid voor altijd verloren gaan. Dit zou de reden zijn waarom de Joden de opdracht kregen om zich niet te mengen met heidense volken en een ‘pure bloedlijn’ te bewaren.

Vermenging door biotechnologie

De vermenging van de zonen Gods met menselijke vrouwen hoeft dan ook niet per se op een seksuele manier te hebben plaatsgevonden, maar kan ook slaan op vroege DNA-biotechnologie, die in onze moderne tijd opnieuw stormachtige ontwikkelingen doormaakt. In dit kader is het opmerkelijk dat de Washington Post vorig jaar berichtte dat wetenschappers een eeuwenoude ‘mysterieuze soort’ hadden ontdekt met DNA dat niet overeen kwam met dat van mensen en ook niet met dat van Neanderthalers.

‘Lucifer de leiding over Aardse materie’

De in de 2e eeuw levende apostolische kerkvader Athenagoras schreef dat Lucifer oorspronkelijk de leiding had gekregen over alle Aardse ‘materie’, en hij na zijn val zijn kennis hiervan gebruikte om de mensheid genetisch te corrumperen om zo God te dwarsbomen. Dit is extra interessant als bedacht wordt dat de moderne wetenschap geconcludeerd heeft dat abnormaal en antisociaal gedrag, waaronder veel misdaden, is terug te vinden in het genetische materiaal van de daders.

Tenslotte

Er is een duidelijk verschil tussen mensen die zijn besmet, belast of bezet met demonen en tussen de eerder genoemde wezens of hybriden die op dit moment nog steeds op of in de Aarde verschuilen.

Vgl. bron: http://xandernieuws.punt.nl/Exo-Vaticana-3

***   ***   ***

II. Op de drempel van het ‘hybride’ of ‘transhumane’ tijdperk

Deze tekst is door mij bewerkt met gegevens uit de geschriften van Don Guido Bortoluzzi – pastoor Geudens

(17-01-2013) Volgens Jesse Ventura, één van Amerika’s bekendste complottheoristen en presentator van de ‘Conspiracy Theory’ show, werken wetenschappers in het geheim aan de realisatie van de science fiction film ‘Planet of the Apes’. In laboratoria zouden menselijke embryo’s met die van apen worden gekruist om een toekomstige supersoldaat te ontwikkelen. Zo’n mens/dier embryo wordt ook wel een chimera genoemd.

In 2009 publiceerde het internationale persbureau Reuters een bericht over wetenschappers die een serieus debat wilden aangaan over het vermengen van menselijk DNA met dat van dieren. Britse wetenschappers willen weten of dergelijke experimenten acceptabel zijn.’

Acceptabel – niet ‘mogelijk’. Dat station is de wetenschap namelijk al gepasseerd. In het artikel stond dat Britse wetenschappers inmiddels geen enkel probleem meer hebben met het creëren van wezens die 50% menselijk en 50% dierlijk zijn. Bovendien zouden niet alle experimenten op embryonaal niveau gestopt worden.

Dat werd in 2011 bevestigd door de gezaghebbende Britse Academy of Medical Sciences (AMS). In een 148 pagina’s tellende rapport gaf de AMS toe dat de ontwikkelingen op dit gebied zó snel gaan, dat er nu al embryo’s worden gecreëerd die deels menselijk, deels dierlijk en deels kunstmatig zijn. In biomedische onderzoeken zouden dieren zelfs al duizenden keren voorzien zijn van menselijk DNA. Daarom pleitte de AMS voor een commissie die toezicht gaat houden op deze ontwikkelingen.

Dieren zwanger van mensen, en omgekeerd

Britse wetenschappers experimenteren met en/of doen volgens de AMS onderzoek naar:

* Het verbeteren van dierenhersenen door het inbrengen van menselijke cellen, waardoor dieren een soort menselijk ‘bewustzijn’ zou kunnen worden gegeven en/of mensachtige capaciteiten (zoals uitgebeeld in ‘Rise of the Planet of the Apes’);

* Het aanpassen van zowel menselijke als dierlijke eicellen en sperma, zodat een dier bijvoorbeeld zwanger kan worden van een mens – en omgekeerd, en er een baby ontstaat die half mens, half dier is;

* Genetische aanpassingen waardoor dieren bijvoorbeeld een mensenhuid en andere menselijke eigenschappen kan worden gegeven (en omgekeerd), met andere woorden: de creatie van Nephilim.

Eerste half-mens half-chimpansee al in 1998 geboren

Eén dag na de publicatie van het AMS rapport schreef de UK Mail Online dat in Britse laboratoria reeds 150 menselijke/dierlijke hybride embryo’s zijn gecreëerd. ‘Deze onthulling volgt slechts één dag nadat een comité wetenschappers waarschuwde voor een ‘Planet of the Apes’ nachtmerriescenario waarin het werk aan mens-dier creaturen te ver gaat.’

The Discovery Channel zond al in 1998 een documentaire uit waarin dr. Gordon Gallup, psycholoog aan de Universiteit van Albany (VS), in een rapport onthulde dat er aan het Yerkes Nationale Primate Research Center reeds een baby was geboren die half mens half chimpansee was en die kort daarna ‘vernietigd’ werd. Het eerste mens/dier wezen zou dus al minstens 15 jaar geleden het -weliswaar zeer korte- levenslicht hebben gezien.

‘Verbazingwekkende combinaties’ gecreëerd

In 2011 schreef professor Rabbi Michael Broyde op de website van de universiteit dat er ‘verbazingwekkende combinaties’ waren gecreëerd door de genetische eigenschappen van verschillende individuen en dieren met elkaar te mengen. Broyde stelde dat de Joodse wet dergelijke mens/mens en mens/dier vermengingen toestaat zolang het gezonde(re) en intrinsiek goedaardige kinderen zou opleveren.

De eerste bekende genetisch veranderende mensen werden ruim 10 jaar geleden geboren in het Institute for Reproductive Medicine & Science of St Barnabas in New Jersey. De eicellen van vrouwen die moeilijk zwanger konden worden kregen extra genen van een andere vrouwelijke donor. Twee baby’s bleken na geboorte inderdaad het DNA van drie mensen te hebben: twee vrouwen en een man. In 2008 herhaalden Britse wetenschappers dit experiment, en in 2012 verrichtte het Oregon Health & Sciences University (OHSU) vergelijkbaar onderzoek naar de creatie van genetisch gemanipuleerde superbaby’s.

Zuivere mens dreigt te verdwijnen

De 30 genetisch gemanipuleerde kinderen die met dit enkele voorbeeld werden gecreëerd betekenen volgens christenresearcher Tom Horn een herhaling van wat de gevallen godenzonen/dochters (kinderen van God) in de tijd van Noach deden, namelijk het vermengen van ‘ander’, dierlijk, niet-menselijk en DNA van de ontaarde kinderen van God met dat van mensen (geslachten na Kaïn). Deze kinderen gaven later hun gemanipuleerde DNA door aan hun eigen kinderen, zodat uiteindelijk ‘alle vlees’ -met uitzondering van Noach- gecorrumpeerd was en vernietigd moest worden door God.

Sommige conservatie bioethici beschouwen de nieuwste gentechnieken dan ook als extreem gevaarlijk, omdat de mensheid hierdoor in een ‘posthumaan’ tijdperk terecht kan komen waarin uiteindelijk niemand meer een ‘zuivere’ mens is. Bovendien zijn deze genetische veranderingen nooit meer terug te draaien.

‘Als u probeert te verstoren dat ik god wordt, dan is het oorlog’

Wetenschappers en ‘ethici’ zoals Oxford Universiteit professor Julian Savulescu vinden echter dat we de ‘morele plicht’ hebben om de mensheid genetisch te verbeteren. Savulescu pleit er zelfs voor om in de toekomst embryo’s die dergelijke genetische verbeteringen niet hebben verplicht te aborteren.

Dr. Richard Seed, natuurkundige in Chicago, ging nog een stap verder: ‘Wij zullen goden worden, punt uit. Als u dat niet bevalt, ga dan weg. U hoeft niet bij te dragen, niet mee te doen, maar als u probeert te verstoren dat ik een god wordt, dan krijgt u problemen. Dan wordt het oorlog.’

Slaven van toekomstige supermensen

Seed en Savulescu zijn niet de enige professoren die er zo over denken. Dr. Gregory Stock, een gerespecteerde voorstander van deze nieuwe technologieën, vindt dat we niet enkel de morele verplichting hebben om de mens te ‘verbeteren’, maar dat het zelfs onvermijdelijk is geworden. ‘We hebben miljarden uitgegeven om onze biologie te ontleden, in de hoop op het verbeteren van ons leven. We zullen hier dus niet mee stoppen.’ Elders geeft Stock echter toe dat de kans bestaat dat genetisch gemanipuleerde ‘supermensen’ ons ‘gewone mensen’ dreigen te domineren en ons mogelijk zelfs tot hun slaven zullen maken.

Adolf Hitler liet Joseph Mengele de meest gruwelijke experimenten op mensen uitvoeren bij zijn streven naar een superras. Dat mislukte echter omdat het hem ontbrak aan de genetische- en biotechnologieën die anno 2012 realiteit zijn geworden – deze keer in legale wetenschappelijke laboratoria. Prenatale diagnose, het screenen van de genen van foetussen, en ‘designer’ kinderen zijn dan ook slechts een eerste voorproefje van wat er komen gaat.

‘Slangachtige’ eigenschappen

De eerder genoemde AMS waarschuwde vorig jaar in een samen met de British Academy, de Royal Academy of Engineering en de Royal Society uitgevoerde studie voor de ‘alarmerende trend’ in de wetenschap om de mens zowel lichamelijk als cognitief aan te passen en te ‘verbeteren’, waardoor we op de drempel van het ‘hybride tijdperk’ staan. Een nieuw soort mens is op komst, één die volgens de studie ‘slangachtige’ kwaliteiten gegeven kan worden:

‘Deelnemers discussieerden over hoe deze technieken in de toekomst kunnen helpen het gezichtsvermogen van de mens uit te breiden met aanvullende golflengten. Voorbeelden bij dieren zijn bijvoorbeeld slangen die infrarode golflengten kunnen waarnemen. Dit vormt mogelijk een bron bij onderzoek om dit toe te passen bij mensen. Potentiële toepassingen zijn te bedenken in het leger, maar ook in andere beroepen zoals nachtwachten, veiligheidsinspecteurs, jachtopzieners, etc., inclusief de mogelijkheid van verbeterd gezichtsvermogen bij nacht.’

De ‘Borg’: alle individualiteit uitgebannen

De melding van ‘fysieke en digitale verbeteringen zoals cybernetische implantaten en geavanceerde interfacetechnologieën met machines’ doet angstvallig veel denken aan de ‘Borg’, een in diverse Star Trek series en films voorkomend ras waarin mensen en andere wezens zijn ‘verbeterd’ en samengevoegd met machines (Cyborgs). Een ander belangrijk kenmerk van deze ‘Borg’ is dat hun hersenen gedwongen zijn ingeplugd in een alomvattend systeem waarin zij elkaars gedachten horen, zodat ieder spoortje individualiteit is verdwenen en iedere ‘afwijking’ onmiddellijk wordt ‘gecorrigeerd’.

Het ‘hybride’ of ‘transhumane’ tijdperk van de ‘verbeterde mens’ lijkt dan ook definitief aangebroken. De Amerikaanse overheid subsidieert reeds onderzoek naar het aanpassen van wetten en het opstellen van nieuwe regels en standaarden voor het ‘verbeteren’ van ‘normale’ mensen, zodat het land klaar is voor wat door sommigen de ‘volgende fase in de menselijke evolutie’ wordt genoemd.

‘Menselijke natuur op operatietafel’

Leon Kass, voormalig voorzitter van de Amerikaanse presidentiële Raad voor Bio-ethiek, vatte in het voorwoord van zijn boek ‘Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics’ deze ontwikkelingen treffend samen:

‘De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar om veranderd te worden, voor eugenetische en psychische ‘verbeteringen’, voor een compleet herontwerp. In toonaangevende laboratoria vergaren academische, industriële en nieuwe scheppers hun macht en slijpen stilletjes hun vaardigheden, terwijl hun evangelisten (transhumanisten) het publiek vol overtuiging een posthumane toekomst voorhouden. De tijd is rijp dat iedereen die iets geeft om het in stand houden van onze menselijkheid hier aandacht aan besteed.’

Vgl bron: http://xandernieuws.punt.nl/Exo-Vaticana-4

  1. 21 jul 2013 om 21:34
  2. 8 jun 2015 om 23:06

    Hele mooie samenvatting en interpertatie, allemaal feitelijk na te checken in onder andere the Dead Sea scrolls. Menig atheist zou na zelf onderzoek te hebben vericht naar de verschillende oude geschriften (canon en niet canon) en naar de parallelen er tussen verbeisterd zijn en “second thoughts” krijgen.

    Helaas doen ze het veelal af als sprookjes en doen ze dus geen moeite, begrijpelijk, vanuit hun standpunt…

  1. 5 okt 2014 om 18:28

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s